ประตู - บานเกล็ด

ประตูบานเกล็ด เป็นบานที่นิยมใช้สำหรับจุดที่ต้องการการระบายอากาศ ได้แก่ ห้องน้ำ หรือห้องเก็บของ

ร้านอาชัญพาณิชย์คัดสรรไม้คุณภาพดี ผ่านการอบแห้งตามมาตรฐาน เพื่อลูกค้าได้รับประตูที่แข็งแรงและสวยงาม
ลูกค้า สามารถเลือกแบบจาก catalogue หรือปรับเปลี่ยน/ออกแบบประตูในแบบฉบับของลูกค้าเองได้